Kontakta Landskapsingenjören i Sverige AB för den årliga besiktning av de lekplatser ni ansvarar för

Landskapsingenjören i Sverige AB har många års erfarenhet av lekplatsbesiktningar med certifierade besiktningsmän vad gäller lekplatser. Att vara certifierad besiktningsman innebär bla att en årlig uppföljning görs genom RISE, Research Institutes of Sweden*) av utförda besiktningsuppdrag samt med Kalibreringsdagar

Till grund för barns säkerhet gällande lek på och vid lekplatser, finns bla Plan & Bygglagen, Produktsäkerhetslagen, Produktansvarslagen, Boverkets byggregler, samt Europanorm SS-EN 1176, 1177

Ansvar – Fastighetsägaren som till exempel kommunen, bostadsbolag, eller bostadsrättsföreningar, har enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ansvar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls. Ansvaret för att utrustning ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår enligt Produktsäkerhetslagen (PSL). För att kunna tillse att detta ansvar kan upprätthållas, finns SS-EN 1176 som beskriver såväl tillsyn samt besiktning på så sätt som Landskapingenjören i Sverige AB kan erbjuda

*) Synpunkter avseende uppdrag utförda av Landskapsingenjören i Sverige AB  kan lämnas till RISE Certifiering AB.

– Informationsblad om lekplatssäkerhet från Konsumentverket och Boverket (pdf-fil)

– Konsumentverkets Marknadskontroll lekredskap 2015 (pdf-fil)

– Konsumentverket – Olycksstatistik 2008 (pdf-fil)

– Information om lekplatsbesiktning från Landskapsingenjören i Sverige AB (pdf-fil)

Landskapsingenjören i Sverige är deltagare i den tekniska kommittén för arbetet med att utveckla standarden för Lekredskap (EN 1176).