Landskapsingenjören i Sverige AB arbetar även med att ta fram trädvårds- och trädförnyelseplaner.

– Gamla ”hamlingar” (kraftiga beskärningar) innebär en stor rötrisk för stammen, såväl som dålig infästning för de nya grenbildningarna och därmed risk för fläkning

– Stora beskärningssår riskerar insläpp för röta i stammen

– Dubbelstammar nedför ofta invuxen bark med konsekvenser som dålig infästning för grenarna och risk för fläkning

Parker, kyrkogårdar, samt slott och stora gårdar består ofta av äldre alléer och trädbestånd, då de har sitt ursprung från tidigt 1900-tal, 1800-talet och i vissa fall ännu äldre. Det innebär i sin tur att det behövs planerade åtgärder, så att en naturlig föryngring erhålls utan att estetiken påverkas negativt eller säkerheten för människor och egendom riskeras.

Med en genomarbetad plan för Trädvård och trädförnyelse ges goda möjligheter att åstadkomma en succesiv trädförnyelse, som dessutom ger en ekonomisk spridning över ett antal år.

Kontakta Landskapsingenjören i Sverige AB och få hjälp med trädplan för era trädbestånd

Almsjuka är en svampsjukdom som i sin aggressiva variant drabbar såväl unga som gamla, vitala, såväl som almar i dålig kondition. Almsjukan har funnits i Sverige sedan början av 1980-talet, då den i princip utraderade Örups almskog utanför Tomelilla i Skåne på bara ett par år. Numera har den i stort sett spridit sig till almens hela utspridningsområde i Norden, vilket innebär upp i Norrland och Norge.

Sjukdomen är en svamp som i första hand sprids via almsplintborrens näringsgnag i friska almar efter vinterns vila i redan smittade almar. Svampen sprids även mellan almars rotsystem, vilka gärna förenar sig under mark.

Det finns inga bekämpningspreparat som fungerar mot almsjuka, utan de åtgärder som via både nationella och internationella erfarenheter bromsat effekterna är en effektiv sanering av smittade almar. Det handlar konkret om att tidigt identifiera sjuka almar på sommaren, fälla dem under kommande vinter, samt att destruera virket före almsplintborrens årliga svärmningsperiod i mars-april. På det sättet kan man reducera den årliga förlusten av almar inom ett område till upp emot 90 %. Det ger rådrum och möjlighet för plantering av andra trädarter och därmed en spridning av de ekonomiska kostnaderna för såväl fällning som av nyplantering över flera år.

I de flesta kommuner i Skåne har nu almsjukan slagit så hårt mot almbeståndet att det inte är möjligt att nå framgång med ovan nämnda saneringsåtgärder.

Kontakta Landskapsingenjören i Sverige AB och få hjälp med återplanteringsplaner för nya träd som kan ersätta försvunna almar och ge kommande generationer grönskande alléer, parker och träddungar

– Informationsbroschyr om almsjuka från Jordbruksverket (pdf-fil)