Landskapsingenjören i Sverige AB är ett mindre företag, varför certifiering i ett Kvalitetssäkringssystem typ ISO 9001 ej bedöms vara det optimala sättet att säkra arbetsgången, vare sig det gäller internt eller gentemot kund. Det skulle sannolikt ge en fördyrning av verksamheten, vilket i slutändan skulle drabba kunden. Det utesluter dock inte att företaget har ett arbetssätt som kontinuerligt utvecklas samt säkerställer att kunden får den produkt som beställts, inom den tid som överenskommits.

Landskapsingenjören i Sverige AB kan och skall kontinuerligt medverka till hög kvalité genom att:

–        Arbeta för en god och tydlig dialog upprätthålles med beställaren

–        Kontinuerligt fortbilda sig inom sektorn

–        Årligen tillse att certifieringen som Lekplatsbesiktningsman upprätthålls

–        Hålla sig informerad avseende ny forskning från bla Sveriges Lantbruksuniuversitet

–        Samordna sitt kvalitétssystem med beställaren resp övriga konsulter

–        Tillse att god dokumentation upprättas digitalt och i traditionellt arkiv

–        Upprätta projektspecifik egenkontroll i de fall beställaren önskar