Kontakta Landskapsingenjören i Sverige AB för den årliga besiktning av de lekplatser ni ansvarar för

Landskapsingenjören i Sverige AB har många års erfarenhet av lekplatsbesiktningar med certifierade besiktningsmän vad gäller lekplatser. Att vara certifierad besiktningsman innebär bla att en årlig uppföljning görs genom SERENO Certifiering AB*) av utförda besiktningsuppdrag samt med Kalibreringsdagar

Till grund för barns säkerhet gällande lek på och vid lekplatser, finns bla Plan & Bygglagen, Produktsäkerhetslagen, Produktansvarslagen, Boverkets byggregler, samt Europanorm SS-EN 1176, 1177

Ansvar – Fastighetsägaren som till exempel kommunen, bostadsbolag, eller bostadsrättsföreningar, har enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ansvar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls. Ansvaret för att utrustning ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår enligt Produktsäkerhetslagen (PSL). För att kunna tillse att detta ansvar kan upprätthållas, finns SS-EN 1176 som beskriver såväl tillsyn samt besiktning på så sätt som Landskapingenjören i Sverige AB kan erbjuda

*) Certifiering via SERENO Certifiering AB – vilken är den enda organisation som är ackrediterat av SWEDAC att genomföra certifiering av besiktningsmän för lekplatser och lekredskap. Synpunkter avseende uppdrag utförda av Landskapsingenjören i Sverige AB  kan lämnas till SERENO Certifiering AB.

– Informationsblad om lekplatssäkerhet från Konsumentverket och Boverket (pdf-fil)

– Konsumentverkets Marknadskontroll lekredskap 2008 (pdf-fil)

– Information om lekplatsbesiktning från Landskapsingenjören i Sverige AB (pdf-fil)